Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Za čo a koľko treba zaplatiť Katastru?

Pridané: 8.7.2019

Najvyšší poplatok je 266 eur a zaplatíte ho pri zrýchlenom vklade do katastra. Môžete však získať aj zľavu. Pozrite sa, ako ju dostanete.

Za vklad, vrátane zrýchlený
66 eur –  za návrh na vklad do katastra v lehote 30 dní,
266 eur – pri zrýchlenom vklade do katastra v lehote 15 dní,
133 eur – za návrh na začatie konania o vklade práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky v lehote 15 dní
33 eur – za návrh na začatie konania o vklade práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky v lehote 30 dní,
15 eur – je zľava na poplatky, ak robíte vklad cez portál katasterportal.sk.

Tým sa štandardný poplatok zníži zo 66 na 51 eur, pri urýchlenom vklade z 266 na 251 eur.
Pozor! Toto podanie si treba vytlačiť a priniesť na úrad katastra. Uvedený doklad platí 3 mesiace.

Sadzby za ďalšie úkony
27 eur – za overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutia informácií
17 eur – za poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia
15 eur – za vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 zobrazení vo formáte A4 v mierke mapy na informatívne účely

8 eur za :

a) vydanie výpisu z katastra za každých, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu
b) údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia
c) vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia
d) výpis kópie z katastrálnej mapy, mapy bývalého pozemkového katastra, z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4
e) vydanie kópie originálu listu vlastníctva, alebo pozemkovoknižnej vložky či bývalého pozemkového katastra – za každú parcelu, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov
f) vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4

7 eur za:

 • informácie z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia
 • overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu

3 eurá za:

 • vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v položkách a) až e)
 • nahliadnutie do katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastníctvo k nehnuteľnosti s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra (za aj začatých 20 parciel, 20 stavieb a 20 bytov alebo nebytových priestorov) v rámci jedného katastrálneho územia

Zľava 50 percent
Dá sa získať pri elektronickom podaní návrhu na vklad. Zmluvy o prevode nehnuteľnosti však musia byť autorizované advokátom alebo notárom. Vtedy je lehota na vklad 20 dní. Takže cena vkladu pri štandardnej lehote 30 dní bude len 18 eur, keďže k polovičnej zľave za elektronické podanie sa môže pripočítať aj 15-eurová zľava za podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad cez katasterportál (66 eur – 33 – 15 = 18 eur).
To isté platí pri zrýchlenom vklade, pri ktorom klesne poplatok z 266 eur na 118 eur (266 eur – 133 – 15 = 118 eur).
Pozor! Konečná cena závisí aj od toho, koľko zaplatíte advokátovi či notárovi za spísanie zmluvy a e-podaní vkladu, poplatok pre kataster je vtedy síce nižší, ale v konečnom dôsledku môžete prerobiť.

Spôsob úhrady poplatku:

 • elektronickým kolkom (e-kolok)
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

Lehoty na zápis do katastra

 • 30 dní má okresný úrad na rozhodnutie o vklade návrhu.
 • 20 dní má úrad v prípade, že zmluva o prevode má formu notárskej zápisnice alebo ju autorizoval advokát.
 • 15 dní má úrad v prípade zrýchleného vkladu po zaplatení určeného poplatku.
 • 60 dní je lehota na vykonanie záznamu od doručenia listiny okresnému úradu.

Situácie, ktoré môžu nastať pri vklade do katastra

Prerušenie konania
Návrh na vklad sa preruší, ak:
a) sa začalo konanie o predbežnej otázke,
b) ste nezaplatili poplatok,
c) vás ako účastníka konania vyzvali, aby ste v určenej lehote predložili listinu, ktorá potvrdzuje vaše právo k nehnuteľnosti, alebo aby ste odstránili nedostatky,
d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní,
e) vám predbežným opatrením nariadili, aby ste s nehnuteľnosťou nenakladali,
f) je vaše právo nakladať s nehnuteľnosťami obmedzené.

Zastavenie konania
Návrh na vklad sa zastaví, ak:
a) návrh nepodal účastník konania,
b) ako účastník konania ste odstúpili od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,
c) návrh na vklad sa už zamietol,
d) ste vzali návrh späť a ostatní účastníci s tým súhlasili,
e) ste nezaplatili poplatok,
f) ste v určenej lehote neodstránili nedostatky návrhu,
g) vo veci koná iná správa katastra.
Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa za istých okolností nemožno odvolať.

Zamietnutie vkladu
Správa katastra doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu sa dá odvolať. Odvolanie sa podáva na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak správa katastra odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, rozhodne o ňom súd.

 

autor: Silvia Šalagová